Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. Semestr I: dla klas I i II                                                           03.09.2018r.-18.01.2019r.

 2. Semestr I: dla klas III i IV:                                                      03.09.2018r.-04.01.2019r.

 3. Semestr II: dla klas III                                                             04.01.2019r.-22.06.2019r.

 4. Semestr II: dla klas I i II                                                          04.02.2019r.-22.06.2019r.

 5. Semestr II dla klas IV-tych:                                                     04.01.2019r.-26.04.2019r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                   26.04.2019r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                               21.06.2019r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23.12.2018r.-31.12.2018r.

 2. Ferie zimowe                                                                             21.01.2019r.-03.02.2019r.

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                              18.04.2019r.-23.04.2019r.

 4. Ferie letnie                                                                                22.06.2019r.-31.08.2019r.

 

III. Matura:

Cześć pisemna: Od 6 maja do 23 maja  2019r. (wg harmonogramu CKE),

Część ustna  język polski 9 – 22.05.2019r. (wg  harmonogramu szkoły),

Część ustna języki obce nowożytne 6 – 25  maja 2019r. (wg  harmonogramu szkoły),

Termin dodatkowy:  3 – 19 czerwca 2019r.

Sesja poprawkowa: 20.08.2019r. egzamin pisemny, 20 - 21.08.2019r. egzaminy ustne.

 

IV. Egzaminy zawodowe:

10 stycznia 2019r. – ETAP PISEMNY

09.01 – 16.02.2019r. - ETAP PRAKTYCZNY

18 czerwca 2019r. – ETAP PISEMNY

17.06.2019r. – 4.07.2019r. - ETAP PRAKTYCZNY

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - za semestr I                                                                 20.12.2018r.

 2. W klasach I-II za semestr I                                                                         11.01.2019r.

 3. W klasach IV - rocznych                                                                              15.04.2019r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                           13.06.2019r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIE i IIITMA                                                                                                       04.03.2019r. - 29.03.2019r.

 2. Klasa IIITMB i IIITI                                                                                                      01.04.2019r. - 30.04.2019r.

 3. Klasa IIIEL i IIIOZE                                                                                                      06.05.2019r. - 31.05.2019r.

 

          Kurs SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

          Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych                                                    25 kwietnia 2019 r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe                                      26.08.2019r.- 29.08.2019r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne                        06.03.2019 - 08.03.2019r.  zmiana terminu - 26.03.2019 - 28.03.2019r.

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

12.10.2018r., 02.11.2018r., 10.01.2019r., 2.05.2019r., 6,7,8.05.2019r.  dodatkowe dni wolne 29-30.04.2019r. 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 30.08.2018r.  godz.   8.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

 2. 13.09.2018r.  godz. 14.00  -  plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, sprawy bieżące

 3. 12.10.2018r.  godz.  14.00  -  DEN 

 4. 15.11.2018r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 5. 17.01.2019r.  godz. 14.00  -  klasyfikacja - kl. I-IV

 6. 21.03.2019r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 7. 17.04.2019r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IV

 8. 23.05.2019r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 9. 18.06.2019r.  godz. 14.00  -  klasyfikacja kl. I - III

 10. 27.06.2019r.  godz.  9.00  -   kończąca rok

 11. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 1. 13 września 2018r.:
  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,
  • godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,
  • godz. 18.15 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s. konferencyjna.
 2. 15 listopada 2018r. godz. 17.30 – wywiadówka.
 3. 17 stycznia 2019r.  godz. 17.30 – wywiadówka.
 4. 21 marca 2019r.  - godz. 17.30 – wywiadówka klas IV. 
                                  - godz.17.00-18.30 – indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami
 5. 23 maja 2019r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – III.

       

         Spotkania "szkolnej rady rodziców" z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed spotkaniami klasowymi.      

            Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

 

        Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

        Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik kształcenia praktycznego i  wicedyrektor  ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                         21.09.2018r.

 2. październik                                                                                                    19.10.2018r.

 3. listopad                                                                                                          23.11.2018r.

 4. grudzień                                                                                                         21.12.2018r.

 5. styczeń                                                                                                          18.01.2019r.

 6. luty                                                                                                                  22.02.2019r.

 7. marzec                                                                                                           22.03.2019r.

 8. kwiecień                                                                                                         19.04.2019r.

 9. maj                                                                                                                  17.05.2019r.

 10. czerwiec                                                                                                         21.06.2019r.

 

Uwagi:

 1. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na  tydzień przed końcem semestru.
 2. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej na koniec roku nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na zebraniu w dniu 23.05.2019 r.

      /w klasach IV- tych w dniu 21.03.2019 r./.

 1. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o wszystkich istotnych terminach zawartych w kalendarzu roku szkolnego.
 2. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o programie nauczania przedmiotu oraz długości przedmiotu w cyklu. Proszę również podać informację, że ocena końcowa z przedmiotu zawarta jest na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów             i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 4. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o ordery               i odznaczenia – 01.2019 r.
 5. Składanie wniosków o Medal KEN –02.2019r.
 6. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrody MEN – do 05.2019 r.
 7. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrody KO – do 06.2019 r.
 8. Składanie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów – do 06.2019r.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70