Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. Semestr I: dla klas I i II                                                          01.09.2016r.-20.01.2017r.

 2. Semestr I: dla klas III i IV:                                                      01.09.2016r.-22.12.2016r.

 3. Semestr II: dla klas III                                                             02.01.2017r.-30.06.2017r.

 4. Semestr II: dla klas I i II                                                          06.02.2017r.-30.06.2017r.

 5. Semestr II dla klas IV-tych:                                                     02.01.2017r.-28.04.2017r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                    28.04.2017r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                                23.06.2017r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23.12.2016r.-01.01.2017r.

 2. Ferie zimowe                                                                            23.01.2017r.-05.02.2017r.

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                               13.04.2017r.-18.04.2017r.

 4. Ferie letnie                                                                                24.06.2017r.-31.08.2017r.

 

III. Matura:

Od 4 do 26 maja 2017r. (część pisemna wg harmonogramu CKE, część ustna wg harmonogramu szkoły: stara – 4 – 26.05, nowa 8 – 20.05).

Termin dodatkowy:

 • stara 1 – 20 czerwca 2017r.,
 • nowa 5 – 7 czerwca 2017r.

Sesja poprawkowa: 22.08.2017r. egzamin pisemny, 23 - 25.08.2017r. egzaminy ustne.

 

IV. Egzaminy zawodowe:

STARY EGZAMIN:

27 luty 2017 etap pisemny godz. 12.00, 28 luty 2017 etap praktyczny 

12 czerwca 2017 etap pisemny godz. 12.00, 13 czerwca 2017 etap praktyczny

NOWY EGZAMIN:

6 październik 2016r. – ETAP PISEMNY

7 - 15 październik 2016 etap praktyczny

12.01.2017 - ETAP PISEMNY

9.01 - 23.02.2017 ETAP PRAKTYCZNY

20.06.2017 - ETAP PISEMNY

16.06.2017 - 8.07.2017 ETAP PRAKTYCZNY

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - za semestr I                                                                   22.12.2016r.

 2. W klasach I-II za semestr I                                                                          20.01.2017r.

 3. W klasach IV - rocznych                                                                              24.04.2017r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                            14.06.2017r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIEL i IIIOZE                                                                06.02.2017r. - 03.03.2017r.

 2. Klasa IIITMA i IIITI                                                                 06.03.2017r. - 31.03.2017r.

 3. Klasa IIIE i IIITMB                                                                  04.05.2017r. - 31.05.2017r.

 

 

Kurs SEP: 8.X, 15.X, 22.X 2016r.

Egzaminy SEP: 7, 8, 9, 10 XI 2016r.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych   -  28.04.2017r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe  -  23.08.2017r.- 25.08.2017r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne  -  14.03. - 16.03.2017r.

 

X. 1. Wybór zawodu w klasach I-szych  - 21.06.2017r.

 

XI. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

31.10.2016r., 2 i 4 - 5 i 8.05.2017r., 12.06.2017r., 16.06.2017r., 20.06.2017r. 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 30.08.2016r. godz. 9.00 - podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

 2. 15.09.2016r. godz. 15.00 - plan pracy na rok, sprawy bieżące

 3. 14.10.2016r. godz. 9.00 - DEN

 4. 17.11.2016r. godz. 15.00 - sprawy bieżące

 5. 11.01.2017r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. III-IV

 6. 09.02.2017r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. I-II 

 7. 30.03.2017r. godz. 15.00 - sprawy bieżące

 8. 25.04.2017r. godz. 15.00 - klasyfikacyjna kl. IV

 9. 18.05.2017r. godz. 15.00 - sprawy bieżące (w razie konieczności)

 10. 19.06.2017r. godz. 14.00 - klasyfikacja kl. I - III

 11. 30.06.2017r. godz. 9.00 - kończąca rok

 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 

 1. 10 września 2016r.:

  • godz. 8.30 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,

  • godz. 10.00 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,

  • godz. 11.00 – spotkanie „trójek klasowych” rodziców – s. konferencyjna.

 2. 18 listopada 2016r. godz. 17.00 – wywiadówka.

 3. 13 stycznia 2017r. godz. 17.00 – wywiadówka klas.

 4. 11 luty 2017r. – wywiadówka klas I – II  o godz. 10.00

 5. 31 marca 2017r. – wywiadówka wszystkich klas o godz. 17.00.

 6. 29 kwietnia 2017r. godz. 10.00 – wywiadówka kl. I – III dla rodziców uczniów zagrożonych.

 7. 20 maja 2017r. - wywiadówka klas I - III o godz.10.00

Spotkania „trójek klasowych rodziców” z dyrektorem w ww. terminach na godzinę

przed spotkaniami klasowymi.

 

Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb

po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIV. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XVI. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

 

Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy i wicedyrektor

ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                         23.09.2016r.

 2. październik                                                                                                     21.10.2016r.

 3. listopad                                                                                                           18.11.2016r.

 4. grudzień                                                                                                         22.12.2015r.

 5. styczeń                                                                                                            20.01.2017r.

 6. luty                                                                                                                  17.02.2017r.

 7. marzec                                                                                                            17.03.2017r.

 8. kwiecień                                                                                                          21.04.2017r.

 9. maj                                                                                                                  19.05.2017r.

 10. czerwiec                                                                                                           23.06.2017r.

 

 

Uwagi:

 

 1. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na tydzień przed końcem semestru.

 2. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej na koniec roku nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na zebraniu w dniu 20.05.2017 r.

/w klasach IV- tych w dniu 31.03.2017 r./.

 1. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o wszystkich istotnych terminach zawartych w kalendarzu roku szkolnego.

 2. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o programie nauczania przedmiotu oraz długości przedmiotu w cyklu. Proszę również podać informację, że ocena końcowa z przedmiotu zawarta jest na świadectwie ukończenia szkoły.

 3. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 4. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o ordery                   i odznaczenia – do 13.01.2017 r.

 5. Składanie wniosków o Medal KEN – 24.02.2017 r.

 6. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrody MEN – do 19.05.2017 r.

 7. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrodę KO -   do 23.06.2017r.

 8. Składanie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów –                     do 30.06.2017 r.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70