Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. Semestr I: dla klas I i II                                                           04.09.2017r.-19.01.2018r.

 2. Semestr I: dla klas III i IV:                                                      04.09.2017r.-22.12.2017r

 3. Semestr II: dla klas III                                                             02.01.2018r.-22.06.2018r.

 4. Semestr II: dla klas I i II                                                          05.02.2018r.-22.06.2018r.

 5. Semestr II dla klas IV-tych:                                                     02.01.2018r.-27.04.2018r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                   27.04.2018r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                               22.06.2018r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23.12.2017r.-01.01.2018r.

 2. Ferie zimowe                                                                             22.01.2018r.-04.02.2018r.

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                              29.03.2018r.-03.04.2018r.

 4. Ferie letnie                                                                                23.06.2018r.-02.09.2018r.

 

III. Matura:

      Od 4 do 17 maja  2018r. (część pisemna wg harmonogramu CKE), część ustna wg     

      harmonogramu szkoły:  7 – 25.05.2018r.

      Termin dodatkowy:  4 – 14 czerwca 2018r.

      Sesja poprawkowa: 21.08.2018r. egzamin pisemny, 21 - 22.08.2018r. egzaminy ustne. 

 

IV. Egzaminy zawodowe:

11.01.2018 – ETAP PISEMNY

10.01 – 17.02.2018 ETAP PRAKTYCZNY

19.06.2018 – ETAP PISEMNY

22.06.2018 – 4.07.2018 ETAP PRAKTYCZNY 

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - za semestr I                                                                 22.12.2017r.

 2. W klasach I-II za semestr I                                                                         19.01.2018r.

 3. W klasach IV - rocznych                                                                              20.04.2018r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                           15.06.2018r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIETI i IIITMB                                                                                                       05.02.2018r. - 02.03.2018r.

 2. Klasa IIITMA                                                                                                                   01.03.2018r. - 28.03.2018r.

 3. Klasa IIIEL i IIIOZE                                                                                                          04.04.2018r. - 27.04.2018r.

 

 

          Kurs SEP:  4, 18, 25 listopada 2017r.

          Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych   - 27.04.2018r.     26.04.2018r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe  -  27.08.2018r.- 31.08.2018r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne  -  06 .03. - 08.03.2018r.

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

13.10.2017r., 30.04, 2 i 4.05.2018r., 7,8.05.2018r., 01.06.2018r. 19.06.2018r.

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 30.08.2017r.  godz.   9.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

 2. 14.09.2017r.  godz. 15.00  -  plan pracy na rok, sprawy bieżące

 3. 13.10.2017r.  godz.   14.00  -  DEN 

 4. 16.11.2017r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 5. 04.01.2018r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. III-IV

 6. 08.02.2018r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. I-II 

 7. 22.03.2018r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 8. 24.04.2018r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IV

 9. 17.05.2018r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 10. 18.06.2018r.  godz. 14.00  -  klasyfikacja kl. I - III

 11. 29.06.2018r.  godz.   9.00  -  kończąca rok

 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 

 

         1. 16 września 2017r.: 

                  - godz.  8.30 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,

                  - godz. 10.00 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,

                  - godz. 11.00 – spotkanie „trójek klasowych” rodziców – s. konferencyjna.

         2. 17 listopada 2017r. godz. 17.00 – wywiadówka. 

         3. 12 stycznia 2018r.  godz. 17.00 – wywiadówka. 

         4. 9 luty 2018r. – wywiadówka klas I – II o godz. 17.00

         5. 23 marca 2018. – wywiadówka wszystkich klas o godz. 17.00

         6. 21 kwietnia 2018r. godz. 9.00 – wywiadówka kl. I – III dla rodziców uczniów zagrożonych. - SPOTKANIE Z RODZICAMI ODWOŁANE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY                           PEDAGOGICZNEJ -  TEMATYKA SPOTKANIA Z RODZICAMI PRZENIESIONA NA 18 MAJA 2018R GODZ 17:00 

         7. 18 maja 2018r. – wywiadówka klas  I-III o godz. 17.00

                Spotkania „trójek klasowych rodziców” z dyrektorem w ww. terminach na godzinę   

                przed spotkaniami klasowymi.

 

                Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb       

                po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

           

 

XIV. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XVI. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

 

          Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

          Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy i  wicedyrektor     

          ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

          Zespół wychowawczy: 17.11.2017r. godz. 15.00 i 24.04.2018r. godz. 16.00

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                         22.09.2017r.

 2. październik                                                                                                    20.10.2017r.

 3. listopad                                                                                                          24.11.2017r.

 4. grudzień                                                                                                         22.12.2017r.

 5. styczeń                                                                                                          19.01.2018r.

 6. luty                                                                                                                  23.02.2018r.

 7. marzec                                                                                                           23.03.2018r.

 8. kwiecień                                                                                                         20.04.2018r.

 9. maj                                                                                                                  18.05.2018r.

 10. czerwiec                                                                                                         22.06.2018r.

 

 

Uwagi:

 

1. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na  tydzień przed końcem semestru.

2. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej na koniec roku nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na zebraniu w dniu 19.05.2018 r. 

      /w klasach IV- tych w dniu 23.03.2018 r./.

3. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o wszystkich istotnych terminach zawartych w kalendarzu roku szkolnego.

4. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o programie nauczania przedmiotu oraz długości przedmiotu w cyklu. Proszę również podać informację, że ocena końcowa z przedmiotu zawarta jest na świadectwie ukończenia szkoły.

5. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów             i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o ordery               i odznaczenia – 01.2018 r.

7. Składanie wniosków o Medal KEN –02.2018r.

8. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrody MEN – do 05.2018 r.

9. Składanie wniosków do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o nagrody KO – do 06.2018 r.

10. Składanie wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów – do 06.2018 r.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70