Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W OLSZTYNIE

 

(podstawa prawna: rozporządzenie MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

 

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. Semestr I: dla klas I i II                                                           02.09.2019r.-17.01.2020r.

 2. Semestr I: dla klas III i IV:                                                       02.09.2019r.-13.12.2019r

 3. Semestr II: dla klas III                                                            16.12.2019r.-26.06.2020r.

 4. Semestr II: dla klas I i II                                                          03.02.2020r.-26.06.2020r.

 5. Semestr II dla klas IV-tych:                                                     16.12.2019r.-24.04.2020r.

 6. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. IV                                   24.04.2020r.

 7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. I - III                              26.06.2020r.

 

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna                                                  23 grudnia  – 31 grudnia 2019 r.

 2. Ferie zimowe                                                                             20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

 3. Wiosenna przerwa świąteczna                                             09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 4. Ferie letnie                                                                              27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

III. Matura:

Cześć pisemna: 4 - 21 maja  2020 r. (wg harmonogramu CKE),
Część ustna:  język polski 7 – 22 maja 2020 r. (wg  harmonogramu szkoły),

Część ustna języki obce nowożytne: 4 – 22 maja 2020 r. (wg  harmonogramu szkoły),                  

      Termin dodatkowy:  1 – 19 czerwca 2020 r.

TERMIN MATUR ZOSTAŁ ZMIENIONY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - 8 - 29 czerwca 2020

      Sesja poprawkowa: 25 sierpnia 2020 r. - egzamin pisemny, 24 – 25 sierpnia 2020 r. -     egzaminy ustne.

IV. Egzaminy zawodowe:

10 stycznia 2020 r.– ETAP PISEMNY

11 stycznia – 15 lutego 2020 r. ETAP PRAKTYCZNY

23 czerwca 2020 r.– ETAP PISEMNY

24 czerwca  – 9 lipca 2020 r. ETAP PRAKTYCZNY

 

V. Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 1. W klasach III i IV - za semestr I                                                                 11.12.2019 r.

 2. W klasach I-II za semestr I                                                                         10.01.2020 r.

 3. W klasach IV - rocznych                                                                             17.04.2020 r.

 4. W klasach I-III - rocznych                                                                         19.06.2020 r.

 

VI. Praktyki zawodowe:

 1. Klasa IIIE, III EL i IIITMA                                                                                                       02.04.2020r. - 30.04.2020r.

 2. Klasa IIITMB, IIITI i IIIOZE                                                                                                 04.05.2020r. - 29.05.2020r.

        

  Kurs SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

  Egzaminy SEP:  wg odrębnego harmonogramu.

 

VII. Pożegnanie klas maturalnych                         23 kwietnia 2020 r.

 

VIII. Egzaminy poprawkowe                                 24.08.2020 r.- 27.08.2020r.

 

IX. Rekolekcje wielkanocne                                    31.03.2020 r. - 02.04.2020 r.                17.03.2020r. - 19.03.2020r.

 

X. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

02-03.01.2020 r., 10.01.2020 r.,

04-06.05.2020 r.   ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM

8-10.06.2020r.

12.06.2020 r.

15.06.2020r.

23.06.2020r.

 

 

XII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

 

 1. 30.08.2019r.  godz.   9.00  -  podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

 2. 12.09.2019r. godz. 15.00  - plan pracy na rok, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, sprawy bieżące

 3. 11.10.2019r.  godz.  15.00  -  DEN

 4. 14.11.2019r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące

 5. 13.12.2019 r. godz. 15.00 - klasyfikacja - kl. III-IV

 6. 16.01.2020 r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja - kl. I-II

 7. 20.03.2020 r.  godz. 13.00  -  sprawy bieżące                19.03.2020r.   godz. 13:00    sprawy bieżące

 8. 21.04.2020 r.  godz. 15.00  -  klasyfikacyjna kl. IV

 9. 20.05.2020r.  godz. 15.00  -  sprawy bieżące (w razie konieczności)

 10. 23.06.2020r.  godz. 15.00  -  klasyfikacja kl. I - III

 11. 02.07.2020r.  godz.   9.00  -  kończąca rok szkolny

 12. Spotkania szkoleniowe Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu

 

XIII. Spotkania z rodzicami:

 1. 12 września 2019r.:
  • godz. 17.00 - spotkanie dyrektora z rodzicami klas I – szych,
  • godz. 17.30 – spotkania wychowawców wszystkich klas z rodzicami,
  • godz. 18.15 – spotkanie przedstawicieli trójek klasowych rodziców – s. konferencyjna. 
    
 2. 14 listopada 2019r. godz. 17.30 – wywiadówka.
   
 3. 16 stycznia 2020r.  godz. 17.30 – wywiadówka.
   
 4. 20 marca 2020r. godz. 17.30 – wywiadówka klas IV.                        19.03.2020r.     wywiadówka klas IV
   
 5. 20 marca 2020r. godz.17.00-18.30 – indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami   19 marca 2020r. godz.  17.00-18.30 – indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielam
 6. 20 maja 2020r. godz. 17.30 – wywiadówka kl. I – III

       

         Spotkania "szkolnej rady rodziców" z dyrektorem w ww. terminach na pół godzin przed spotkaniami klasowymi.      

         Inne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas w zależności od potrzeb po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

 

XIII. Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.

 

XIV. Kalendarz imprez szkolnych wg odrębnego harmonogramu.

 

XV. Zebrania Zespołów Rady Pedagogicznej:

        Wg harmonogramów opracowanych przez Przewodniczących zespołów.

        Pozostałe terminy spotkań zespołów ustalą: dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik szkolenia praktycznego i  wicedyrektor  ds. bursy, w zależności od bieżących potrzeb.

 

XVII. Terminy rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw:

 

 1. wrzesień                                                                                                        20.09.2019r

 2. październik                                                                                                    18.10.2019r.

 3. listopad                                                                                                         22.11.2019r.

 4. grudzień                                                                                                        17.12.2019r.

 5. styczeń                                                                                                          17.01.2020r.

 6. luty                                                                                                               21.02.2020r.

 7. marzec                                                                                                          20.03.2020r.

 8. kwiecień                                                                                                        24.04.2020r.

 9. maj                                                                                                               22.05.2020r.

 10. czerwiec                                                                                                         26.06.2020r.

 

Uwagi:

 1. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na  tydzień przed końcem półrocza.
 2. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej na koniec roku nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców na zebraniu w dniu 20.05.2020 r. /w klasach IV- tych w dniu 20.03.2020 r.
 3. Wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o wszystkich istotnych terminach zawartych w kalendarzu roku szkolnego.
 4. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o programie nauczania przedmiotu oraz długości przedmiotu w cyklu. Proszę również podać informację, że ocena końcowa z przedmiotu zawarta jest na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów             i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70