KONKURS „100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania”

KONKURS „100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania”

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

100 życiorysów uczniów i  nauczycieli na 100-lecie Niepodległej

– wzory osobowe godne naśladowania

 

 

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 2. Konkurs ma charakter wojewódzki i adresowany jest do dyrektorów,  rad pedagogicznych, nauczycieli, rodziców i uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu przez adresatów konkursu (zob. § 1 ust. 4-5) sylwetki ucznia lub nauczyciela, którzy mogą być wzorcami osobowymi godnymi naśladowania.
 4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach i dotyczy obecnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego:
 1. sylwetka ucznia lub absolwenta, adresaci -  nauczyciele,
 2. sylwetka nauczyciela, adresaci - dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rodzice, uczniowie.
 1. Autorami prac mogą być pojedyncze osoby bądź zespoły 2-3 osobowe.

 

§ 2

 1. Celem konkursu jest promowanie postaw uczniów i nauczycieli wyróżniających się:
 1. zaangażowaniem w nauczanie i pracę wychowawczą,
 2. zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz szkoły i otoczenia,
 3. aktywnością w rozwijaniu swoich pasji,
 4. przykładem życia pożytecznego dla  otoczenia społecznego, w którym na co dzień funkcjonują,
 5. rozprzestrzenianiem dobra jako rezultatu życia zgodnego z hierarchią wartości,  rozwijającą człowieka w sposób integralny,
 6. w przypadku nauczycieli - dodatkowo - pasją i postawą pedagogiczną dającą podstawy do bycia wzorcem osobowym nauczyciela.

 

§ 3

 1. Sylwetka ucznia powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa      spośród następujących kryteriów:
 1.  rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych, osiąganie sukcesów                              w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższych szczeblach,
 2. wytrwałe pokonywanie trudności i dążenie do osiągania sukcesów i celów życiowych,
 3. podejmowanie służby na rzecz potrzebujących, aktywność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 4. inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska,
 5. twórcze pielęgnowanie wartości kultury poprzez prowadzenie działalności artystycznej (muzycznej, teatralnej, plastycznej itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
 6. aktywność w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych,     
 7. wybitne osiągnięcia sportowe.
 1.  Ponadto w opisie ucznia należy uwzględnić:
 1. wiek ucznia,
 2. postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania przez daną osobę napotykanych problemów,
 3. konkretne przykłady urzeczywistniania dobra,
 4. miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole.

 

§ 4

 1. Sylwetka nauczyciela powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa spośród następujących kryteriów:
 1. rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, przygotowywanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższym szczeblu,
 2. wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności i osiąganiu celów życiowych,
 3. inspirowanie uczniów i prowadzenie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym działalności społecznej, charytatywnej, prozdrowotnej, proekologicznej, samorządowej,
 4. angażowanie uczniów do działalności patriotycznej i obywatelskiej na terenie szkoły i w środowisku,
 5. twórcze budowanie wartości kultury poprzez działalność artystyczną (muzyczną, teatralną, plastyczną itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
 6. inspirowanie uczniów do podejmowania działań w młodzieżowych ruchach                                i organizacjach religijnych,
 7. krzewienie kultury sportowej wśród społeczności szkolnej.

 

 1. Ponadto w opisie należy uwzględnić:
 1. proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst,
 2. postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
 3. konkretne urzeczywistniane dobro,
 4. miejsce i rolę, jaką nauczyciel odgrywa w społeczności szkolnej i w środowisku.

 

§ 5

 1. Prace powinny:
 1. być napisane poprawnie pod względem językowym i stylistycznym,
 2. zawierać opisy poparte przykładami zdarzeń,
 3. inspirować młodych czytelników i osoby dorosłe do refleksji nad budowaniem życia wspólnotowego klasy, zespołu nauczycielskiego bądź społeczności szkolnej,
 4. zachęcać do naśladowania przedstawianych postaci.

 

 1. Wymagania techniczne prac:
 1. objętość od 2 do 4 stron wydruku komputerowego,
 2. czcionka Times  New  Roman,
 3. rozmiar czcionki 12,  interlinia  1,5,
 4. ewentualne  przypisy - w  stopce dolnej.

 

 

 

 1. Struktura pierwszej strony pracy powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko autora,
 2. funkcję (np. dyrektor szkoły, wychowawca itp.),
 3. pełna nazwa i adres szkoły (w tym e-mail, telefon kontaktowy),
 4. tytuł własny.

 

 1. Struktura ostatniej strony pracy powinna zawierać:
 1. pieczątka i podpis dyrektora szkoły, potwierdzającego fakty przedstawione w biogramie,
 2. podpis ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), nauczyciela wyrażającego zgodę na opis jego sylwetki w publikacji elektronicznej i w opracowaniu książkowym:

„Zgadzam się na użycie mojego imienia i nazwiska oraz opisanie mojej sylwetki w przedstawionym opracowaniu i w publikacji internetowej oraz w książce”.

 1. Ze względu na prawa autorskie należy dołączyć oświadczenia autora (autorów) pracy
  (Zał. nr 1). 
 2. Wydrukowaną pracę oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację należy przesłać  do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, 10-165 Olsztyn.
 3. Pracę należy przesłać również w wersji elektronicznej (edytowalnej - .docx) do dnia  27 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: wmbp@wmbp.olsztyn.pl, w tytule wiadomości „Konkurs na 100 biogramów”

 

§ 6

 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Komisję konkursową powołuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 3. Komisja dokonuje zakwalifikowania prac spełniających wymagania zawarte w § 3-5.
 4. Spośród zakwalifikowanych prac Komisja dokonuje wyboru maksymalnie 100 biogramów.
 5. Lista prac tworzona jest w porządku alfabetycznym (nazwisko i imię). Umieszczenie pracy na kolejnym miejscu listy nie wiąże się z przydzieleniem określonej punktacji.
 6. Autorzy wyróżnionych prac wskazanych przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody. Najciekawsze prace  zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz , w miarę posiadanych środków,   opublikowane w formie książkowej pt. 100 życiorysów  uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania.
 7. Termin wręczenia nagród planuje się na 14 maja 2018 r.  Informacja o ewentualnej zmianie terminu wręczenia nagród zostanie podana na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 7

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła konkursu.

 

 

Zał. Nr 1

Oświadczenie autora/autorów biogramu

Wyrażam zgodę na publikację mojej/naszej pracy w ramach konkursu ,,100 życiorysów uczniów i  nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania”                bez uzyskania honorarium.

Zgadzam się również na wprowadzenie skrótów i korekty redakcyjnej w moim opracowaniu oraz w jego tytule.

Data: …………………………..

Czytelny podpis autora/autorów:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku autora niepełnoletniego):

........................................................................

........................................................................

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70