Kształcenie na odległość - informacje

Szanowni Państwo,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) od 25 marca uczniowie będą zobowiązani do uczestnictwa w kształceniu na odległość.
W tym celu uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać z niżej wymienionych źródeł i materiałów (wytyczne będą przekazywać uczniom za pomocą elektronicznych środków przekazu poszczególni nauczyciele
przedmiotów):
1. Szkoła udostępnia dla uczniów i nauczycieli platformę pracy zdalnej Microsoft 365; https://login.microsoftonline.com, (szczegółowa instrukcja aktywacji konta znajduje się na stronie internetowej szkoły w sekcji „Dokumenty szkolne”),

2. Zintegrowana Platformę Edukacyjna udostępniona pod adresem www.epodreczniki.pl,

3. Materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/) i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

4. Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

5. Inne dostępne materiały wskazane przez nauczycieli.


Dotychczasowy plan lekcji zamieszczony w dzienniku elektronicznym nie ulega modyfikacji, nauczyciele pracują zgodnie z zamieszczonym w dzienniku elektronicznym planem lekcji. Uczniowie kształcą się według wytycznych otrzymywanych przez nauczycieli drogą elektroniczną.
Nauczyciele monitorują na bieżąco postępy uczniów. Za pomocą dostępnych środków przekazują informację zwrotną. Oceniają uczniów za wykonane zadania zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Terminowe wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela stanowi warunek potwierdzający uczestnictwo ucznia w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele ustalają z uczniami i rodzicami terminy i formy konsultacji za pomocą dziennika elektronicznego.

Szczegółowe informacje na temat kształcenia na odległość znajdują się w linku:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


Z poważaniem,

Dyrektor ZSEiT w Olsztynie
mgr inż. Grzegorz Górski

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70