Projekt „Dobre kwalifikacje z Elektronikiem”

 

Grupą odbiorców w projekcie są uczniowie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w 100% pełnoletni, (kryterium specyficzne fakultatywne) 18-21 lat, uczący się w systemie dziennym, z wykształceniem gim, zamieszkujących W-M. Liczebności i podział grupy docelowej: 30 uczniów (1K/29M) z ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, woj. WarmińskoMazurskie, kierunek: elektrycy, elektronicy, OZE.

W 09-10.2018 roku po zrekrutowani uczniów do projektu nastąpi zdiagnozowanie 30 uczniów (29M/1K) pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza zgodnie z dokumentacją konkursową zostanie przeprowadzona przez pracownika ZSEiT w Olsztynie, który odpowiada za kształcenie praktyczne w ZSEiT Olsztyn. Indywidualne spotkania z 30 uczniami po 2h: 30 uczniów X 2 godziny = 60h indywidualnych spotkań w celu zdiagnozowania każdego z ucznia.

TERMIN ZADANIA OD 11.2018-06.2019 ROKU

1. Kurs Programowania Sterowników PLC (nabycie kompetencji) - 11.2019, 90h dla 30 uczniów, 3 grupy po 10 osób, 30h na 1 ucznia. Program: przegląd sterowników PLC, możliwości sterowników PLC i metody ich podłączania, konfiguracja sterowników PLC, oraz oprogramowania, programowanie metodą drabinkową, zastosowanie bloków funkcyjnych. Wszystkie ww. kursy kończą się egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2. Kurs SEP dla 30 osób - nabycie kwalifikacji, 90h, 12.2019, 3 grupy, 30h na 1 ucznia. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwent kursu uprawnień elektroenergetycznych do 1kV otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

3. Kurs obsługi dronów- wykorzystanie dronów do wykonywania: zdjęć, pomiarów, nabycie kompetencji, 01.2019-03.2019, 144 godzin dla 30 uczniów, 3 grupy po 10 osób, 48h na 1 ucznia, w tym 24 godzin zajęcia praktyczne. Program: Rozwój technologii lotów bezzałogowych, Omówienie zastosowań dornów, Omówienie możliwości lotów platformą bezzałogową, Ćwiczenie podstawowych manewrów na symulatorze, Techniczne przygotowanie do lotu i obsługa platformy bezzałogowej, Nauka podstawowych operacji lotniczych platformą bezzałogową w powietrzu, Ćwiczenia figur, Ćwiczenia nawyków w sytuacjach awaryjnych, Wykonywanie pomiarów termowizyjnych za pomocą drona.

4. Kurs Fotowoltaika -04.2019-06.2019 rok, nabycie kompetencji, 144h kursu, 3 grupy po 10 osób, 48h przypadająca na 1 ucznia.

 

Płatne staże zawodowe dla uczniów:

Termin: 05-08.2019 rok.. 30 uczniów odbędzie150 godzinny płatny staż zawodowy. 150h stażu na 1 ucznia. ZSEiT i pracodawcy/przedsiębiorcy stworzą programy staży w porozumieniu.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - ZAŁĄCZNIKI

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70