„Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie”

 

Regulamin rekrutacji na praktyki zawodowe dla nauczycieli w ramach projektu, na rok szkolny 2017/2018:  Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli- praktyka zawodowa: 

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych


W związku z realizacją projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie" zapraszamy do składania oferty na stanowisko TWÓRCY PROGRAMU KSZTAŁCENIA - NAUCZYCIELA Z ZSEIT W OLSZTYNIE

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na stanowisko Twórcy programu kształcenia - Nauczyciela z ZSEiT w Olsztynie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na stanowisko Twórcy programu kształcenia - Nauczyciela z ZSEiT w Olsztynie

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na stanowisko Twórcy programu kształcenia - Nauczyciela z ZSEiT w Olsztynie

 

 

Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
” – informacja o projekcie

 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn i Zespół Szkół  Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0110/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku technik mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

  1. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy;
  2. Zmodernizowanie metod i treści kształcenia na kierunku technik mechatronik przez Zespół ds. modernizacji metod i treści kształcenia składający się z przedstawicieli pracodawców, nauczycieli ZSEiT i pracownika naukowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
  3. Opracowanie programu kształcenia dla zmodernizowanego kierunku technik mechatronik;
  4. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia dla 5 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie z obsługi zakupionego sprzętu: stanowiska symulacji procesu produkcji, z programowania i obsługi tokarki i frezarki CNC;
  5.  Objęcie 2 nauczycieli ze szkoły praktykami zawodowymi trwającymi minimum 40h przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie w przedsiębiorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego, z którymi szkoła ma podpisane Porozumienia o współpracy w okresie realizacji projektu

 

Wartość projektu – 1 855 884,44 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 670 296,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 29 560,00 zł

Wkład własny – 185 588,44 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WIM 2014-2020

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70