„Spójrz w swoją przyszłość techniku ” – informacja o projekcie

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów: 

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

 

Rekrutacja 16.10 - 20.10.2017r.

           

 

„Spójrz w swoją przyszłość techniku ” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Olsztyn /Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik w Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez organizacje szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, oraz przeszkolenie 9 nauczycieli m.in. z obsługi zakupionego sprzętu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów
    • Nowoczesny montaż pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE ( zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic
    • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (zwane BGA) dla 100 uczniów/uczennic
    • Elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (zwane ESD) dla 100 uczniów/uczennic
    • SEP- uprawnienia elektryczne dla 100 uczniów/uczennic

2. Realizację warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3. Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2017/18 i 50 z roku szkolnego 2018/19) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe i II stopnia jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu.

 

 

 

Wartość projektu – 1 990 123,20zł

Dofinansowanie z EFS – 1 791 110,88

Wkład własny –199 012,32zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 30.09.2019

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WIM 2014-2020

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70