Współpraca partnerska - Park Naukowo-Technologiczny

 

Olsztyński Park Nukowo-Technologiczny od dnia 12.03.2018r. rozpoczą współpracę partnerską z Naszą Szkołą. 

Cel i zakres Współpracy

1. Celem współpracy między Partnerami jest działalność na rzecz zwiększenia ilości staży, praktyk i ewentualnego zatrudnienia uczniów oraz absolwentów Szkoły w firmach będących rezydentami OPN-T, a tak że działalność na rzecz promowania przedsiębiorczości, innowacyjności oraz nowych technologii wśród młodzieży w regionie.

2. Partnerzy mogą realizować cel współpracy poprzez podejmowanie nastę pujących działań :

1) realizowanie wspólnych inicjatyw związanych z rozpowszechnianiem wiedzy w zakresie wymienionych wyżej dziedzin — warsztaty, konferencje, wystawy, pokazy, wizyty, prelekcje;

2) wzajemne wsparcie merytoryczne podczas wydarzeń realizowanych przez każdego z Partnerów.

3) Umieszczanie na stronach internetowych, profilach społecznościowych informacji nt. działalności Partnera.

3. Katalog działań jest katalogiem otwartym i po wcześniejszych ustaleniach w ramach Porozumienia mogą być realizowane inne, niż wymienione powyżej, działania.

 

UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70